Tỷ lệ nâng cấp errtel MU Online season 13

Bảng tỷ lệ tham khảo từ http://www.guiamuonline.com

Cơ bản đúng với server webzen, còn các server khác tùy vào admin mà tỷ lệ có thể tăng hoặc giảm.

Errtel
Cấp độ (Rank)
Rate
Cấp
1
Cấp
2
Cấp
3
Cấp
4
Cấp
5
Cấp
6
Cấp
7
Cấp 8
Cấp 9
cấp 10
Errtel of Anger
(Slot 1)
1
90%
80%
70%
70%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
2
90%
80%
70%
70%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
2
90%
80%
70%
70%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
2
90%
80%
70%
70%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
2
90%
80%
70%
70%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
2
90%
80%
70%
70%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
3
90%
80%
70%
70%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
3
90%
80%
70%
70%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
4
90%
80%
70%
70%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
4
90%
80%
70%
70%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
5
90%
80%
70%
70%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
5
90%
80%
70%
70%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
Errtel of Blessing
(slot 2)
1
90%
80%
70%
70%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
2
90%
80%
70%
70%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
2
90%
80%
70%
70%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
2
90%
80%
70%
70%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
2
90%
80%
70%
70%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
2
90%
80%
70%
70%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
3
90%
80%
70%
70%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
3
90%
80%
70%
70%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
4
90%
80%
70%
70%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
4
90%
80%
70%
70%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
5
90%
80%
70%
70%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
5
90%
80%
70%
70%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
Errtel of Integrity
(slot 3)
1
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
2
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
2
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
2
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
2
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
2
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
3
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
3
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
4
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
4
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
5
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
5
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
Errtel of Divinity
(slot 4)
1
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
2
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
2
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
2
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
2
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
2
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
3
90%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
50%
40%
3
90%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
50%
40%
4
90%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
50%
40%
4
90%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
50%
40%
5
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
5
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
Errtel of Radiance
(slot 5)
1
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
2
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
2
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
2
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
2
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
3
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
3
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
3
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
3
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
4
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
4
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
5
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
Comments
Loading...