Một số loại Sách thuộc tính (Pentagram) trong MU Online

Cách loại sách thuộc tính level 150 trở về trước sẽ không được đề cập trong bài viết

Một số lưu ý trước khi đọc:

– Phân biệt rõ Tấn công thuộc tính và Tấn công thuộc tính của sách. Tấn công thuộc tính là chỉ chung cho chỉ số thuộc tính trong bảng C. Phòng thủ cũng tương tự.

– Đọc các bài trước để hiểu thêm về slot, rank…

Sách thuộc tính trong Mu Online: https://dammemu.com/sach-thuoc-tinh-trong-mu-online-p1-tong-quan/

Ngọc thuộc tính trong MU Online: https://dammemu.com/ngoc-thuoc-tinh-trong-mu-errtel/

#Nguồn dịch từ MUonlinefanz.com

1. Sách thuộc tính level 180

[Thoughtful Sage’s Jewel]
Thoughtful Sage's JewelDMG thuộc tính: [96] ~ [129]

Def thuộc tính: [231]

[Dòng Ẩn]:
Def thuộc tính [+35]

Yêu cầu

  1. [Slot 1] [Rank1][+0]
  2. [Slot 2] [Rank1][+0]
[Iron Shield of the Magic]
Iron Shield of the MagicDMG thuộc tính: [96] ~ [129]

Def thuộc tính: [231]

[Dòng Ẩn]:
Def thuộc tính của sách [+10%]

Yêu cầu

  1. [Slot 1] [Rank1][+0]
[Brave Hero Elixir]
Brave Hero ElixirDMG thuộc tính: [134] ~ [180]

Def thuộc tính: [184]

[Dòng Ẩn]:
Tỷ lệ sát thương chí mạng (thuộc tính) [+10%]

Yêu cầu

  1. [Slot 1] [Rank1][+0]
[Merciless Gladiator’s Dagger]
Merciless Gladiator's DaggerDMG thuộc tính: [168] ~ [227]

Def thuộc tính: [132]

[Dòng Ẩn]:
DMG thuộc tính (sách) [+10%]

Yêu cầu

  1. [Slot 1] [Rank1][+0]

 

 

2. Sách thuộc tính level 300

[Kundun’s Madness Blade]
Kundun's Madness BladeDMG thuộc tính: [181] ~ [245]

Def thuộc tính: [249]

[Dòng Ẩn]:
Tỷ lệ sát thương chí mạng (thuộc tính) [+10%]

Yêu cầu

  1. [Slot 1] [Rank2][+3]

[Dòng Ẩn]:

Thêm Def thường vào Def thuộc tính [+5%]

Yêu cầu

  1. [Slot 1] [Rank3][+0]
  2. [Slot 2] [Rank3][+0]
[Kundun’s Magic Spell Scroll]
Kundun's Magic Spell ScrollDMG thuộc tính: [181] ~ [245]

Def thuộc tính: [249]

[Dòng Ẩn]:
Tỷ lệ sát thương chí mạng (thuộc tính) [+10%]

Yêu cầu

  1. [Slot 1] [Rank2][+3]

[Dòng Ẩn]:

Thêm DMG thường vào Dmg thuộc tính [+1%]

Yêu cầu

  1. [Slot 1] [Rank3][+0]
  2. [Slot 2] [Rank3][+0]
[Empire Guardian’s Stronghold]
Empire Guardian's StrongholdDMG thuộc tính: [181] ~ [245]

Def thuộc tính: [249]

[Dòng ẩn]:
Thêm Def thường vào Def thuộc tính [+5%]

Yêu cầu

  1. [Slot 1] [Rank2][+3].
  2. [Slot 2] [Rank3][+0].

 

Tăng né tránh với hệ yếu hơn [+5%]

Yêu cầu

  1. [Slot 2] [Rank2][+0].
  2. [Slot 3 ] [Rank1][+7].
[Ancient Icarus Scroll]
Ancient Icarus ScrollDMG thuộc tính: [181] ~ [245]

Def thuộc tính: [249]

[Dòng ẩn]:
Thêm DMG thường vào Dmg thuộc tính [+1%]

Yêu cầu

  1. [Slot 1] [Rank2][+3].
  2. [Slot 2] [Rank3][+0].

 

Tăng né tránh với hệ yếu hơn [+5%]

Yêu cầu

  1. [Slot 2] [Rank2][+0].
  2. [Slot 3] [Rank1][+7].
[Runedil’s Goldentune Harp]
Runedil's Goldentune HarpDMG thuộc tính: [181] ~ [245]

Def thuộc tính: [249]

[Dòng Ẩn]:
Tăng DMG và DEF của sách [+5%]

Yêu cầu

  1. [Slot 1] [Rank1][+7].
  2. [Slot 2] [Rank1][+7].
  3. [Slot 5] [Rank1][+7].

 

Tăng DMG  của sách [+10%]

Yêu cầu

  1. [Slot 1] [Rank2][+0].
  2. [Slot 3] [Rank2][+0].

DMG thuộc tính [+30]

Yêu cầu

  1. [Slot 1] [Rank3][+0]
  2. [Slot 3] [Rank3][+0]
[Lemuria’s Orb]
Lemuria's OrbDMG thuộc tính: [181] ~ [245]

Def thuộc tính: [249]

[Dòng Ẩn]:
Tăng DMG và DEF của sách [+5%]

Yêu cầu

  1. [Slot 1] [Rank1][+7].
  2. [Slot 2] [Rank1][+7].
  3. [Slot 5] [Rank1][+7].

 

Tăng DMG của sách [+10%]

Yêu cầu

  1. [Slot 1] [Rank2][+0].
  2. [Slot 3] [Rank2][+0].

DMG thuộc tính [+30]

Yêu cầu

  1. [Slot 1] [Rank3][+0]
  2. [Slot 3] [Rank3][+0]
[Norrwen’s Bloodstring Lyra]
Norrwen's Bloodstring LyraDMG thuộc tính: [181] ~ [245]

Def thuộc tính: [249]

[Dòng Ẩn]:
Tỷ lệ sát thương chí mạng [+5%]

Yêu cầu

  1. [Slot 2] [Rank1][+7] req.

 

Tỷ lệ sát thương chí mạng [+10%]

Yêu cầu

  1. [Slot 1] [Rank2][+3].

Tỷ lệ sát thương chí mạng [+25%]

Yêu cầu

  1. [Slot 1] [Rank3][+0].
  2. [Slot 2] [Rank3][+0].
[Arca’s Prophecy]
Arca's ProphecyDMG thuộc tính: [209] ~ [284]

Def thuộc tính: [288]

[Dòng Ẩn]:
Tỷ lệ sát thương chí mạng [+10%]

Yêu cầu

  1. [Slot 1r] [Rank2][+3] req.

 

Tỷ lệ né tránh thuộc tính [+5%]

Yêu cầu

  1. [Slot 2] [Rank3][+6]
  2. [Slot 3] [Rank3][+6]
  3. [Slot 4] [Rank3][+6]
[Antonia’s Sword]
Antonia's SwordDMG thuộc tính: [209] ~ [284]

Def thuộc tính: [288]

[Dòng Ẩn]:
Tỷ lệ né tránh thuộc tính [+5%]

Yêu cầu

  1. [Slot 2] [Rank3][+6].
  2. [Slot 3] [Rank3][+6].

 

Thêm DEF vào DEF thuộc tính [+5%]

Yêu cầu

  1. [Slot 1] [Rank3][+5].
  2. [Slot 2] [Rank3][+5].
[Kundun’s Seal Scroll]
Kundun's Seal ScrollDMG thuộc tính: [209] ~ [284

Def thuộc tính: [288]

[Dòng Ẩn]:
Thêm DMG thường vào DMG thuộc tính +1%

Yêu cầu

  1. [Slot 1] [Rank3][+5].
  2. [Slot 2] [Rank3][+5].

 

Tỷ lệ né tránh thuộc tính +5%

Yêu cầu

  1. [Slot 2] [Rank3][+6].
  2. [Slot 3] [Rank3][+6].
  3. [Slot 4] [Rank3][+6].

 

Comments
Loading...