Chuyên mục

ĐamMê season 16

Bảo trì ngày 02/7/2022

Bảo trì ngày 02/7/2022 1. Thời gian: Từ 04h00 - 05h15 2.Nội dung: Reset bảng master 3 4 toàn bộ sv. Bổ sung ở map Bar Arena: Tăng số lượng quái các bãi, bảng thông tin kinh nghiệm khi bật auto. Thả quái ở Arena sv 2 3 (kinh nghiệm thấp hơn sv1) Tăng độ bền của Pet Muun.
Đọc thêm...