Chuyên mục

Hướng dẫn

Chương trình Thiện nguyện tháng 11

Tháng 11 này ĐAM MÊ MU Team sẽ có 1 chuyến thiện nguyện/hỗ trợ thiên tai ở các tỉnh Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình. Cách thức Về cách thức sẽ làm giống với chuyến thiện nguyện cùng LifeMU ở khu vực…