Chuyên mục

Hướng dẫn

Máy chủ mới – ĐamMê Reset x50

ĐamMê Season 16 - x50 server - Mở test: 𝟏𝟑/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟏 - Open chính thức: 𝟐𝟎𝐡𝟎𝟎 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟔 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟗/𝟏𝟏. - Phiên bản: 16.2 (Magic 2.0) - Lối chơi: Reset nhiều Point - Kinh nghiệm: x50 giảm dần theo Reset,…

Khuyên tai cấp 4 MU Online season 16.2

1. Giới thiệu Thông tin cơ bản về Khuyên tai - khuyên tai cấp 1 trong MU Online Khuyên tai cấp 2 Khuyên tai cấp 3 - Earrings of the Blood - Xuất hiện trong MU Online season 16.2 (16 part 2) - Là sự kế thừa nâng cấp từ Khuyên tai…