Chuyên mục

Hướng dẫn

Khuyên tai cấp 4 MU Online season 16.2

1. Giới thiệu Thông tin cơ bản về Khuyên tai - khuyên tai cấp 1 trong MU Online Khuyên tai cấp 2 Khuyên tai cấp 3 - Earrings of the Blood - Xuất hiện trong MU Online season 16.2 (16 part 2) - Là sự kế thừa nâng cấp từ Khuyên tai…