BloodAngel items – đồ Huyết Thần – set ruud 1 MU Online

BloodAngel items – đồ Huyết Thần

Xuất hiện: Season 10.

Bao gồm set đồ và vũ khí.

  • Huyết thần Đồ thường: Drop ở Debenter, Uruk thuộc Acheron (theo chuẩn webzen). Tuỳ server admin chỉnh drop khác nhau.
  • Huyết thần Đồ excellence: Drop ở Nar thuộc Acheron. Các opt trên đồ exl gần giống với đồ excellence khác, có một số điểm khác là: Hp, giảm sát thương, mana…sẽ không tinh theo % mà tính trực tiếp. Ví dụ: Sát thương giảm 45 (giảm 45 điểm sát thương – máu khi bị đánh trúng)…

Đồ ruud – Blood Angel Mastery – (đồ Thần) Huyết Thần – hay còn gọi set ruud 1.

Cách có đươc:

  • Giết boss Ferea. Xem thêm về Ferea boss.

Ưu điểm: Đồ Ruud (tính riêng set đồ) có các tính năng như đồ thần ở các phiên bản trước. Có điều các chỉ số này lớn hơn, lợi thế hơn. Giống với các set thần khác. Set BloodAngel bao gồm 4 món không cố định tuỳ theo class.

Vũ khí ruud excellence: Được mua bằng tiền Ruud và có các tính năng như vũ khí excellence khác. Không đi kèm với set đồ.

Bảng tính năng cuả các set ruud.

LevelTên gọiTính năng
400 – Season 10BloodAngelCritical DMG Chance +15%
Excellent DMG Chance +15%
Ignore Enemy’s Defense by 5%
All Stats +10
Basic Defense +20
Critical Damage +50
Excellent Damage +50
600 – Season 11DarkAngelAll Stats +15
Basic Defense +30
Critical Damage +35
Excellent Damage +50
Critical Damage Chance +18%
Excellent Damage Chance +18%
Ignore Enemy’s Defense 7%
800 – Season 12HolyAngelAll Stats +20
Basic Defense +40
Critical DMG +40
Excellent DMG +70
Critical DMG Chance +20%
Excellent DMG Chance +20%
Ignore Enemy’s DEF 9%
900- Season 13AwakeningIncrease Mastery Critical DMG
Increase Mastery Excellent DMG
Increase Enemy DEF Ignore +9
Increase All Stats +25
Increase Mastery Basic DEF
Increase Critical DMG Rate +20%
Increase Excellent DMG Rate +20%
Increase Triple DMG +2%

 

Set Huyết Thần DK – set ruud 1 DK

Fury’s Bloodangel Knight Set
Knight HelmKnight ArmorKnight PantsKnight Boots
Ảnh
Điểm point yêu cầu
Sức mạnh781933844739
Nhanh Nhẹn240287256224
Phòng thủ111135124107
Tính Năng set
2 món3 món4 món
Skill Damage +50
STR Stat Option +50
Double Damage Chance +10%
Damage +100
Critical DMG Chance +15%
Excellent DMG Chance +15%
Ignore Enemy’s Defense by 5%
All Stats +10
Basic Defense +20
Critical Damage +50
Excellent Damage +50

Set Huyết Thần Phù Thuỷ – set ruud 1 DW

Transcendence’s Bloodangel Wizard Set
Wizard HelmWizard ArmorWizard PantsWizard Gloves
Ảnh
Điểm point yêu cầu
Sức mạnh240261251193
Nhanh nhẹn93989377
Phòng thủ921009586
Tính năng set
2 món3 món4 món
Skill Damage +50
Energy Stat Option +50
Double Damage Chance +10%
Magical Damage +100
Critical DMG Chance +15%
Excellent DMG Chance +15%
Ignore Enemy’s Defense by 5%
All Stats +10
Basic Defense +20
Critical Damage +50
Excellent Damage +50

 

Set Huyết Thần Tiên Nữ – set ruud 1 Elf

Flurry’s Bloodangel Elf Set
Elf HelmElf ArmorElf PantsElf Gloves
Ảnh
Điểm point yêu cầu
Sức mạnh198224209182
Nhanh nhẹn413476440377
Phòng thủ1031139694
Tính năng set
2 món3 món4 món
Skill Damage +50
Agility Stat Option +50
Double Damage Chance +10%
Damage +100
Critical DMG Chance +15%
Excellent DMG Chance +15%
Ignore Enemy’s Defense by 5%
All Stats +10
Basic Defense +20
Critical Damage +50
Excellent Damage +50

 

Set Huyết Thần Pháp Sư Triệu Hồi – set ruud 1 Sum

Honor’s Bloodangel Summoner Set
Summoner HelmSummoner ArmorSummoner PantsSummoner Boots
Ảnh
Điểm point yêu cầu
Sức mạnh198219209188
Nhanh nhẹn77888346
Phòng thủ881028484
Tính năng set
2 món3 món4 món
Skill Damage +50
Energy Stat Option +50
Double Damage Chance +10%
Magical Damage +100
Critical DMG Chance +15%
Excellent DMG Chance +15%
Ignore Enemy’s Defense by 5%
All Stats +10
Basic Defense +20
Critical Damage +50
Excellent Damage +50

 

Set Huyết Thần Đấu Sĩ – set ruud 1 MG

Extremity’s Bloodangel Magic Set
Magic ArmorMagic PantsMagic GlovesMagic Boots
Ảnh
Điểm point yêu cầu
Sức mạnh770734623671
Nhanh nhẹn324314266282
Phòng thủ133119102107
Tính năng set
2 món3 món4 món
Skill Damage +50
STR Stat Option +50
Double Damage Chance +10%
Damage +100
Critical DMG Chance +15%
Excellent DMG Chance +15%
Ignore Enemy’s Defense by 5%
All Stats +10
Basic Defense +20
Critical Damage +50
Excellent Damage +50

Set Huyết Thần Chúa Tể – set ruud 1 DL

Conquest’s Bloodangel Lord Set
Lord HelmLord ArmorLord PantsLord Gloves
Ảnh
Điểm point yêu cầu
Sức mạnh329361340282
Nhanh nhẹn9810910488
Phòng thủ901089585
Set option
2 món3 món4 món
Skill Damage +50
STR Stat Option +50
Double Damage Chance +10%
Damage +100
Critical DMG Chance +15%
Excellent DMG Chance +15%
Ignore Enemy’s Defense by 5%
All Stats +10
Basic Defense +20
Critical Damage +50
Excellent Damage +50

Set Huyết Thần Thiết Binh – set ruud 1 RF

Destruction’s Bloodangel Fighter Set
Figher HelmFigher ArmorFigher PantsFigher Boots
Ảnh
Điểm point yêu cầu
Sức mạnh392445419366
Nhanh nhẹn350387366324
Phòng thủ8811410392
Tính năng set
2 món3 món4 món
Skill Damage +50
STR Stat Option +50
Double Damage Chance +10%
Damage +100
Critical DMG Chance +15%
Excellent DMG Chance +15%
Ignore Enemy’s Defense by 5%
All Stats +10
Basic Defense +20
Critical Damage +50
Excellent Damage +50

Set Huyết Thần Thương Thủ – set ruud 1 GL

Tenacity’s Bloodangel Lancer Set
Lancer HelmLancer ArmorLancer PantsLancer Gloves
Ảnh
Điểm point yêu cầu
Sức mạnh1164119011801138
Nhanh nhẹn340361345298
Phòng thủ82938482
Tính năng set
2 món3 món4 món
Skill Damage +50
STR Stat Option +50
Double Damage Chance +10%
Damage +100
Critical DMG Chance +15%
Excellent DMG Chance +15%
Ignore Enemy’s Defense by 5%
All Stats +10
Basic Defense +20
Critical Damage +50
Excellent Damage +50
Comments
Loading...