Top Danh Hiệu Tuần 4 tháng 3/2021

TOP DANH HIỆU

Xin chúc mừng những nhân vật/cá nhân đã đạt những danh hiệu cao quý của lục địa DAMMEMU

STTDANH HIỆUTên Nhân Vật 

(x10)

Tên Nhân Vật 

(x20)

1TOP SERVERCSGTLove
2TOP SERVER|Jin|MrMG
3TOP SERVERPaparaziJackSparow
4TOP SERVERCrysisTest
5TOP SERVERThaGio

2Tay3Súng

PortDAce

Gau2018
6TOP PKSmokersChocTiet
7TOP PKGoKuSanOkeNhe
8FAN CỨNGfb: Trần Minh
9FAN CỨNGfb: Minh Giang
10FAN CỨNGfb: Phạm Xuân Việt
11FAN CỨNGOkeNhe

 

DANH HIỆUTHƯỞNGĐIỀU KIỆN
HPSDPvPPvMGiảm sát thương
FAN CỨNG+5%0003%Là Fan cứng của Fanpage

Có công hỗ trợ game, báo bug/hack, giúp đỡ mọi người

TOP SERVER+10%0+5%00Thuộc TOP 5 server hàng tuần
TOP PK+10%000+5%Thuộc TOP PK hàng tuần
MINH CHỦ+10%0+5%0+5%Chủ Liên Minh giữ thành
Comments
Loading...