Bảo trì ngày 02/7/2022

✋Bảo trì ngày 02/7/2022

1. Thời gian:

Từ 04h00 – 05h15

2.Nội dung:

  • Reset bảng master 3 4 toàn bộ sv.
  • Bổ sung ở map Bar Arena: Tăng số lượng quái các bãi, bảng thông tin kinh nghiệm khi bật auto. Thả quái ở Arena sv 2 3 (kinh nghiệm thấp hơn sv1)
  • Tăng độ bền của Pet Muun.
Comments
Loading...